ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ

ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ

Ἐκάθισεν Ἀδὰμ τότε καὶ ἔκλαυσε ἀπέναντι τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου, χερσὶν τύπτων τὰς ὄψεις, καὶ ἔλεγεν, Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. (από Τροπάριο της Κυριακής της Τυροφάγου) Ακόμη και αν τα μυστήρια της θείας οικονομίας αποκαλυφθούν σε κάποιους και θελήσουν...