Ἡ βιβλιοθήκη στεγάζεται στὴ βόρεια πτέρυγα τοῦ μοναστηριοῦ καὶ ἡ ὀροφή της εἶναι ἁψιδωτή. Ἡ συλλογὴ περιλαμβάνει 950 κώδικες, περγαμηνοὺς καὶ χαρτώους, ἀπὸ τὸν 9ο αἰῶνα καὶ ἑξῆς, ἐκ τῶν ὁποίων μερικοὶ εἶναι εἰκονογραφημένοι. Ὅλοι παράχθηκαν σὲ μοναστικὰ ἢ αὐτοκρατορικὰ ἐργαστήρια καὶ περιλαμβάνουν Εὐαγγέλια, βίους ἁγίων, θεολογικά, λειτουργικὰ καὶ μουσικὰ κείμενα, καὶ ἀκόμη θέματα φιλοσοφίας, ἰατρικῆς καὶ νομικῆς. Ἡ βιβλιοθήκη διατηρεῖ ἐπίσης συλλογὴ 98 μουσικῶν κωδίκων, γραμμένων μὲ εὐκρίνεια καὶ κομψότητα. Ἐπίσης στεγάζονται περίπου 5.200 παλαίτυπα βιβλία ἀπὸ τὸ 1500 καὶ ἐντεῦθεν, τὰ ὁποῖα καλύπτουν θέματα Λογοτεχνίας, Γραμματικῆς, Ἱστορίας, Ταξιδιωτικά, Ἰατρικῆς, Τέχνης, Φιλοσοφίας καὶ Θεολογίας, τυπωμένα στὴν Βενετία, τὴν Βιέννη, τὴν Λειψία, τὸ Παρίσι, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Ρουμανία, γραμμένα κυρίως στὴν Ἑλληνική, ἀλλὰ καὶ τὴν Λατινική, Ρουμανική, Γαλλικὴ καὶ Σλαβονικὴ γλῶσσα. Ἡ βιβλιοθήκη περιλαμβάνει καὶ μιὰ συλλογὴ 134 ἐγγράφων, μεταξὺ τῶν ὁποίων αὐτοκρατορικὰ χρυσόβουλλα, σουλτανικὰ φιρμάνια ἀπὸ τὸν 15ο αἰῶνα, μολυβδόβουλλα τῶν ἡγεμόνων τῆς Βλαχίας, καθὼς καὶ πατριαρχικὰ σιγίλλια.

Ιστορικό